Huisregels Logopediepraktijk Voorne

In dit huishoudelijk reglement wordt beschreven hoe de procedures verlopen bij Logopediepraktijk Voorne. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

  1. Algemene regels

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag zijn wij geopend van 8.00 tot 17.00. De logopedisten werken niet full time. Tevens werken zij op verschillende locaties. Het kan dus zijn dat wij niet kunnen behandelen op de door u gewenste dag/tijd/locatie. U kunt contact met ons opnemen om te overleggen welk dagdeel wij beschikbaar zijn.

Maandag tot en met vrijdag zijn wij in principe telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat wij de telefoon niet direct kunnen beantwoorden, omdat wij behandelingen geven. U wordt dan verzocht de voicemail in te spreken. Dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail gedaan worden. Voor de eerste afspraak neemt u de verwijzing van de arts, een identiteitsbewijs en uw pas van de zorgverzekeraar mee.

Binnen de praktijk gedraagt een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.

In de praktijk mag niet worden gerookt.
Wacht u alstublieft in de wachtruimte tot de logopedist u ophaalt.
Mobiele telefoons graag uitschakelen of “op stil” in de praktijk.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtkamer.
Laat geen waardevolle bezittingen achter in de behandelruimte of wachtkamer.
Logopediepraktijk Voorne is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies en/ of beschadiging van bezittingen van cliënten of anderen, die het pand betreden.

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit mondeling aan ons doen, of per e-mail.

  1. Verzekeringsgegevens/ betalingsvoorwaarden

Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon (voicemail) of via email te worden afgezegd.
Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zal 80% van de kosten van de behandeling voor eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform het behandeltarief, waarvoor u een factuur ontvangt die u per bank kunt voldoen.
Iedere cliënt is verantwoordelijk voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij en polisnummer.
De tarieven voor een behandeling logopedie kunnen per zorgverzekering verschillen.

Verandering van zorgverzekeraar? Wilt u dit dan doorgeven?

  1. Privacy

Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op onze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van cliënten. Tevens is de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wet op persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand het reglement weergegeven:

Behalve de logopedist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere logopedisten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
U heb het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend logopedist verzoeken deze te wijzigen.
Gegevens van cliënten (voor cliënten onder de 18 jaar is familierecht van toepassing) worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

  1. Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door de logopedist of over de behandeling van uw logopedist, dan kunt u dit melden aan uw logopedist of de praktijkeigenaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van de NLVF (beroepsvereniging voor logopedisten).

Informatie hierover kunt u hieronder lezen;

Patiënten klachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten / cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevlogen heeft voor de patiënt / cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

  1. Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding logopedie van de Hogeschool Rotterdam de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiair wordt door ons begeleid tijdens het onderzoeken en behandelen van cliënten. Het komt voor dat een stagiair een gedeelte van de behandeling uitvoert. Dit zal altijd in overleg met de cliënt gebeuren.

  1. Audit

Uw zorgverzekeraar kan ons vragen deel te nemen aan een audit. Daarvoor zullen zij uw gegevens willen inzien. Dit kan alleen als u toestemming geeft via de overeenkomst. Mocht de therapie langer dan een jaar duren dan krijgt u een voortgangsverslag mee dat u aan uw huisarts dient te overhandigen.

  1. Aanwezigheid ouders

Voor de voortgang van de therapie vinden wij het belangrijk dat ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Het liefst zonder gebruik te maken van uw mobiele telefoon tijdens de therapie. Op deze wijze weet u precies wat er gedaan is en hoe de oefeningen thuis dienen te verlopen. Volgens de meest recente richtlijn van de NVLF dienen ouders tenminste 50% van de therapiesessies aanwezig te zijn.

 

In het kader van de privacywetgeving willen we u verwijzen naar onze huisregels waar onder meer ook beschreven staat hoe we uw privacy waarborgen.